Онлайн зээлийн
ѳргѳдѳл

Зээл

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ИРГЭН БАЙГУУЛЛАГА
• Зээлийн өргөдөл • Зээлийн өргөдөл
• Цалингийн тодорхойлолт • Компанийн дүрэм
• Иргэний үнэмлэх, Төрсний                  гэрчилгээ • Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн         тайлан
• Нийгмийн даатгалын дэвтрийн       хуулбар • Гүйцэтгэх захирлын иргэний             үнэмлэхийн хуулбар
• Цалингийн дансны хуулга                     /сүүлийн 6 сар/ • Компанийн гэрчилгээ
• Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх       хувь/ • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх     хувь/
• Бусад шаардлагатай материалууд • Бусад шаардлагатай материалууд